กิจกรรม “ทัศนศึกษาดูงานของนักศึกษาระดับปวช.อย่างมีคุณภาพ” ระดับปวช. 2 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 11 มีนาคา 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ โดยฝ่ายวิชาการ นำนักศึกษาระดับ ปวช...

Read More

กิจกรรม “ทัศนศึกษาดูงานของนักศึกษาระดับปวช.อย่างมีคุณภาพ” ระดับปวช. 3 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

มื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นำนักศึกษาระดับชั้น ปวช.ปี 3 ไปทัศนศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ตำบล คลองห้า อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี ซึ่งเป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมแห่งใหม่ที่สมบูรณ์อีกแห่งหนึ่งในอาเซียน นำเสนอผ่านแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และวิธีการทรงงาน การคิดแก้ปัญหาตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ของในหลวงรัชกาลที่ 9...

Read More

กิจกรรม “ทัศนศึกษาดูงานของนักศึกษาระดับปวช.อย่างมีคุณภาพ” ระดับปวช. 1 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ถึง 14.00 น. วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ โดยฝ่ายวิชาการ จัดให้มีกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานของนักศึกษาระดับ ปวช...

Read More

ผลการประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนทางการศึกษา ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2563 (ระดับชาติ)

วิยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ ผู้บริหาร คณาจารย์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลและนำเสนอผลงานวิจัย ส่งเข้าประกวดกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ผลการประกวดมีผลงานวิจัยชั้นเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 25 ผลงาน แบ่งเป็นประเภทวิจัยสถาบัน จำนวน 3 ราวัล  วิจัยชั้นเรียน จำนวน 20 รางวัล และประเภทสื่อการสอนคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รางวัล และนำเสนอผลงานวิจัยอาชีวศึกษาครั้งที่ 13 โดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07.00 – 17.00 น...

Read More

กิจกรรม สัมมนาวิชาการ บรรยายพิเศษ.สาขาการตลาด

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 – 11.00 น. วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ จัดกิจกรรม สัมมนาวิชาการ บรรยายพิเศษ...

Read More

กิจกรรม “ทัศนศึกษาดูงานของนักศึกษาระดับ ปวช.3″ ปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ จัดกิจกิรรม “ทัศนศึกษาดูงานของนักศึกษาระดับ ปวช...

Read More

กิจกรรม “ทัศนศึกษาดูงานของนักศึกษาระดับปวช.อย่างมีคุณภาพ” ระดับปวช. 2 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

ระหว่างวันที่ 7 – 26 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นำนักศึกษาระดับ ปวช...

Read More

กิจกรรม “ทัศนศึกษาดูงานของนักศึกษาระดับปวช.อย่างมีคุณภาพ” ระดับปวช. 1 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 8.30 น. วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ โดยฝ่ายวิชาการ จัดให้มีกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานของนักศึกษาระดับ ปวช...

Read More

กิจกรรม มอบรางวัลแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562

ว้นที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 – 09.30 น. ณ สนามอาคารดุสิตศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ จัดกิจกรรมมอบรางวัลแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์  1) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพ 2)เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของนักศึกษาด้านความรู้ กระบวนการคิด วิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ  3) เพื่อให้นักศึกษาผ่านเกณฑ์มาตรฐานการแข่งขัน  ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร...

Read More

กิจกรรม วันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่  24  ธันวาคม 2562 ณ สนามอาคาร1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ  จัดกิจกรรม “วันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562″ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกระดับชั้นและสาขาวิชา  ได้บูรณาการในสิ่งที่เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลงานและชิ้นงานในเชิงประจักษ์ อีกทั้งยังทำให้นักศึกษาได้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานและชิ้นงานเพื่อการประกวดในรูปแบบของโครงการ สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย เพื่อนำไปต่อยอดในการเผยแพร่ผลงานต่อไป...

Read More