วิสัยทัศน์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการเป็นสถานศึกษาชั้นนำของประเทศที่มุ่งผลิตบุคลากรที่มีความรู้ คู่คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ

work

พันธกิจ

  • ผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพ
  • ผลิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมวิชาชีพให้แก่สังคมและตลาดแรงงาน
  • ส่งเสริมการวิจัย สร้างสื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สู่เวทีระดับชาติ
  • ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสู่ความเป็นเลิศ
  • พัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบสารสนเทศ เปิดโอกาสให้บุคลากรและชุมชนมีส่วนร่วม
work

อัตลักษณ์

ชำนาญทักษะวิชาชีพควบคู่คุณธรรม

เอกลักษณ์

ล้ำหน้าวิชาการ ชำนาญปฏิบัติ พัฒนาคนสู่สังคม

ระบบนักศึกษา

นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการเรียน , ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม , จดหมาย/คำสั่ง/ระเบียบต่าง ๆ ได้ที่นี่