วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่ วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป
สิทธิพิเศษ
สมัครเรียน ปวช. ก่อนวันที่ 30 เมษายน 2564 รับทุนการศึกษา ฟรีค่าธรรมเนียมการเรียนตลอดหลักสูตร
สนใจจองสิทธิพิเศษและรับข้อมูลเพิ่มเติม กรอกรายละเอียดที่
130811226_4418420164841754_319992125878778097_n130717532_4418420151508422_1684236755107861553_n 131097572_4418420271508410_8924378858422591662_n 131122028_4418420244841746_7047953596705578992_n 131293972_4418420291508408_7875248397457038312_n 131535374_4418420134841757_9004577263386487592_n
Read More

กิจกรรม วันเถ้าแก่แต่เยาว์วัย ตลาด 4 ภาค ปีการศึกษา 2563

วันที่ 25 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ จัดกิจกรรม “วันเถ้าแก่แต่เยาว์วัย ตลาด 4 ภาค ปีการศึกษา 2563″   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงนำไปพัฒนาด้นเองในด้านวิชาการ และวิชาชีพได้ ซึ่งงานนี้มีนักศึกษาภาคสมทบทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรม และทางวิทยาลัยฯ ได้เชิญอาจารย์และนักศึกษาของ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)  เขตดินแดง และกศน...

Read More

โครงการบริการวิชาการวิชาชีพสู่ชุมชน กิจกรรม “ฝึกวิชาชีพ”

วันที่ 15 กันยายน 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ มอบหมายให้ตัวแทนอาจารย์ และนักศึกษา จำนวน 6 คน ออกไปบริการฝึกวิชาชีพทำพวงกุญแจ ให้กับเนักเรียนโรงรียนวัดเขมาภิรตาราม อ.เมือง จ...

Read More

เปิดรับสมัคร นักศึกษา ปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ เปิดรับสมัคร นักศึกษา ปีการศึกษา 2563 สำหรับผู้ที่จบ ม.3 อยากเรียนต่อ ปวช. และสำหรับผู้ที่จบ ปวช.หร.อ ม. 6 อยากเรียนต่อ ปวส.

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายแนะแนวการศึกษา
โทร.083-759-8344 อ.ยิ่งเจริญ (ครูโอ)
โทร.084-165-0508 อ.ปวริศา (ครูฝน)
โทร.092-926-7799 อ.ธัญญาภรณ์ (ครูแป๋ม)
เปิดรับทุกวัน มอบทุนทุกคน...
Read More

กิจกรรม “ตลาดวิชาชีพสร้างฝันคนพันธุ์อา 2019″

วันที่ 22 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ จัดกิจกรรม “ตลาดวิชาชีพสร้างฝันคนพันธุ์อา″ ณ สนามอาคาร 2  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงทักษะความสามารถของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงนำไปพัฒนาด้นเองในด้านวิชาการ และวิชาชีพได้ ซึ่งงานนี้มีนักศึกษาภาคสมทบทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรม และทางวิทยาลัยฯ ได้เชิญอาจารย์และนักศึกษาของ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน...

Read More

เปิดรับสมัคร นักศึกษา เข้าเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ เปิดรับสมัคร นักศึกษา เข้าเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 สำหรับผู้ที่จบ ม.3 อยากเรียนต่อ ปวช. และสำหรับผู้ที่จบ ปวช.หร.อ ม. 6 อยากเรียนต่อ ปวส.
ภาคเช้า และ ภาคสมทบ
สาขาการบัญชี
สาขาการตลาด
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาการโรงแรม
สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้
ภาคเช้าเปิด...
Read More

โครงการแนะแนวการศึกษา กิจกรรม “เปิดบ้านการเรียนรู้สู่อาชีพ”

วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 ฝ่ายแนะแนวการศึกษา จัดนิทรรศการสายวิชาชีพ ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริการชุมชนทางด้านการศึกษาและเป็นการประชาสัมพันธ์ระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการกับโรงเรียนต่างๆในกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ต่อการเรียนสายอาชีพ และเพื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ และหลักสูตรต่าง ๆ ให้กับนักเรียนที่สนใจศึกษาต่าในสายอาชีพ โดยได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างมาก...

Read More

โครงการบริการวิชาการวิชาชีพสู่ชุมชน กิจกรรม “ฝึกวิชาชีพ”

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ มอบหมายให้ตัวแทนอาจารย์ และนักศึกษา จำนวน 14 คน ออกไปบริการฝึกวิชาชีพให้กับเนักเรียนโรงรียนวัดน้อยนพคุณ และประชาชนผู้ทีสนใจ ณ โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ โดยมีวิชาชีพให้เลือกเรียน 4 วิชาชีพ ได้แก่ การทำพวงกุญแจ การวาดภาพด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ การเสริมบุคลกภาพ การแต่งหน้า ทำผมเพื่อก้าวเข้าสู่งานบริการ และการจัดตกแต่งผ้าบนโต๊ะอาหาร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสในประชาชนได้รับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการประอาชีพอิสระ เพื่อให้ครู บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมบริการวิชาการวิชาชีพสู่ชุมชน และเพื่อให้ครู บุคลากร และนักศึกษาได้พัฒนา ทักษะ ด้านวิชาการและวิชาชีพ สามารถนำความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ ถ่ายทอดให้กับประชาชนในชุมชนได้รับความรู้ไปพัฒนาตนเอง และมีจิตสาธารณะ มีใจที่จะให้ความช่วยเหลือผู้อื่น ทั้งนี้มีนักเรียนและผู้สนใจเข้ารับการฝึกวิชาชีพจำนวนมาก...

Read More

กิจกรรม ระลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ จัดกิจกรรม ระลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2561 โดยส่งตัวแทนนักศึกษา ระดับ ปวช ปี 1 กลับไปไหว้ครูในพิธีไหว้ครูโรงเรียนเดิม จำนวน 30 โรงเรียน เพือสะท้อนถึงความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์ ให้เห็นถึงความกตัญญูรู้คุณของสังคมไทยต่อผู้มีพระคุณและได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูที่ได้เคยสั่งสอนมา...

Read More

โครงการบริการวิชาการวิชาชีพสู่ชุมชน กิจกรรม “ฝึกวิชาชีพ”

วันที่ 29มิถุนายน 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ มอบหมายให้ตัวแทนอาจารย์ และนักศึกษา จำนวน 14 คน ออกไปบริการฝึกวิชาชีพให้กับเนักเรียนโรงรียนวัดน้อยนพคุณ และประชาชนผู้ทีสนใจ ณ หอประชุมจอมพล ป...

Read More