Category โครงการ/กิจกรรม

ประชุมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 4

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการจัดการประชุมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ครั้งที่ 4 เพื่่อเตรียมเอกสารในการประเมินคุณภาพ ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ ปี 2561

ประชุมประกัน_๑๘๐๘๑๔_0006429054

Read More

ประชุมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 4

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการจัดการประชุมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ครั้งที่ 4 เพื่่อเตรียมเอกสารในการประเมินคุณภาพ ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ ปี 2559

ประชุมประกัน_๑๘๐๘๑๔_0013 ประชุมประกัน_๑๘๐๘๑๔_0009 ประชุมประกัน_๑๘๐๘๑๔_0008 ประชุมประกัน_๑๘๐๘๑๔_0003

Read More

การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ มอบหมายให้ อาจารย์สุภาภรณ์ ศิวกีรัตตนะ อาจารย์นิตยา  ภู่พันธ์ อาจารย์ธัญธร  เกิดเรณู อาจารย์รัชนี กิจฉวี และอาจารย์ปุณยวีย์ เพ็งพินิจ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ระหว่างวันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2561  ณ โรงแรมทาวน์อินทาวน์ กรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดยสำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน...

Read More

กิจกรรม “ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561″

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ มอบหมายให้ อาจารย์สุภาภรณ์ ศิวกีรัตตนะ อาจารย์นิตยา  ภู่พันธ์ อาจารย์ธัญธร  เกิดเรณู และอาจารย์ปุณยวีย์ เพ็งพินิจ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง จัดโดย สำนักงานมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจมาตรฐานการอาชีพวศึกษา พ.ศ...

Read More

ประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2557 โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

วันที่ 8 – 9  ธันวาคม  2557  ณ ไบเทค บางนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ ได้มอบหมายให้ อาจารย์นิตยา  ภู่พันธ์ และอาจารย์อัชฌา  เพ็งพินิจ เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2557 จัดโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

10847908_867335623310802_1627349798455770004_n 10833832_867335876644110_114995626_n (1) 10841320_867336313310733_1724706334_n 10730959_867302296647468_5059147346559753123_n 10849834_867302103314154_1438627504096582893_n 10409352_867301859980845_6705221591009828294_n 10841360_867336176644080_1250078312_n (1) 10850215_867302163314148_7106249404530043637_n

Read More

วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษมสันต์บริหารธุรกิจ เข้าเยี่ยมชมระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้านอาชีวศึกษา

วันที่ 25 กันยายน 2557 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลียว  ไชยเพชร วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ ยินดีต้อนรับ วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษมสันต์บริหารธุรกิจ เข้าเยี่ยมชมระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้านอาชีวศึกษา และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของวิทยาลัยฯ

DSCN0106 DSCN0100 DSCN0098 DSCN0099 DSCN0093 DSCN0116 DSCN0120 DSCN0121 DSCN0122 DSCN0123 DSCN0125 DSCN0126 DSCN0127 DSCN0128 DSCN0129 DSCN0131 DSCN0134 DSCN0143 DSCN0148 DSCN0157 DSCN0169 DSCN0175 DSCN0177 DSCN0178 DSCN0180 DSCN0182

Read More

กิจกรรม “ประชุมวิพากษ์ ร่าง เกณฑ์คุณภาพสู่มาตรฐานสากล ประเภทอาชีวศึกษา”

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จัดกิจกรรม “การประชุมวิพากษ์ ร่าง เกณฑ์คุณภาพสู่มาตรฐานสากล ประเภทอาชีวศึกษา” โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ กรุงเทพมหานคร วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 โดยวิทยาวัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการได้ส่ง อาจารย์สุภาภรณ์  ศิวกีรีตตนะ เข้าร่วมประชุม

10500532_738915026165557_2236520620098228960_n 10547581_738914866165573_3436093496115614163_n

Read More

กิจกรรม “ประชุมพิจารณาเครื่องมือตรวจสอบความเหมาะสมคำอธิบาย และเกณฑ์การพิจารณาการประเมินคุณภาพสู่มาตรฐานสากล”

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จัดกิจกรรม ”การประชุมพิจารณาเครื่องมือตรวจสอบความเหมาะสมคำอธิบาย และเกณฑ์การพิจารณาการประเมินคุณภาพสู่มาตรฐานสากล” ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ ระหว่างวันที่ 3 – 4 กรกฎาคม 2557 โดยวิทยาวัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการได้ส่ง อาจารย์สุภาภรณ์  ศิวกีรีตตนะ เข้าร่วมประชุม...

Read More

อาจารย์สุภาภรณ์ ศิวกีรัตตนะ และอาจารย์นิตยา ภู่พันธ์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินคุณภาพภายใน การอาชีวศึกษาร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) โดยหน่วยงานต้นสังกัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ 414/2556 แต่งตั้งให้ อาจารย์สุภาภรณ์  ศิวกีรัตตนะ และ                       อาจารย์นิตยา  ภู่พันธ์ เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งมีหน้าที่ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ...

Read More

งานประกันคุณภาพการศึกษา ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระบบสารสนเทศระบบประกันคุณภาพภายใน E-SAR”

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ โดยฝ่ายประกันคุณภาพ มอบหมายให้ อาจารย์อัชฌา  เพ็งพินิจ และอาจารย์ปริญญา  นาโท เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระบบสารสนเทศระบบประกันคุณภาพภายใน E-SAR”  จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในวันที่ 19 ธันวาคม 2556 เวลา 08.30 – 16.30 น...

Read More