Monthly Archives พฤศจิกายน 2013

การประชุมวิชาการ เรื่อง “คุณภาพศิษย์ สะท้อนคุณภาพครู”

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ มีการมอบหมายให้ผู้บริหารและอาจารย์ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ อาจารย์สุภาภรณ์  ศิวกีรัตตนะ, อาจารย์นิตยา  ภู่พัน์ธ์, อาจารย์สุริยา  กิตติวิริยะวงศ์,    อาจารย์ธัญธร  เกิดเรณู  และอาจารย์อัชฌา  เพ็งพินิจ  เข้าร่วมโครงการ การประชุมวิชาการนานาชาติ “การประกันคุณภาพการศึกษา” ประจำปี พ.ศ...

Read More