งานประกันคุณภาพการศึกษา ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระบบสารสนเทศระบบประกันคุณภาพภายใน E-SAR”

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ โดยฝ่ายประกันคุณภาพ มอบหมายให้ อาจารย์อัชฌา  เพ็งพินิจ และอาจารย์ปริญญา  นาโท เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระบบสารสนเทศระบบประกันคุณภาพภายใน E-SAR”  จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในวันที่ 19 ธันวาคม 2556 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์  กรุงเทพมหานคร

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>