อาจารย์สุภาภรณ์ ศิวกีรัตตนะ และอาจารย์นิตยา ภู่พันธ์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินคุณภาพภายใน การอาชีวศึกษาร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) โดยหน่วยงานต้นสังกัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ 414/2556 แต่งตั้งให้ อาจารย์สุภาภรณ์  ศิวกีรัตตนะ และ                       อาจารย์นิตยา  ภู่พันธ์ เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งมีหน้าที่ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 สถานศึกษากลุ่มที่ 8 ประกอบด้วย 3 สถานศึกษา ได้แก
1.  วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน                 เข้าตรวจระหว่างวันที่  6 – 8 มกราคม 2557

2.  โรงเรียนเทคนิคพณิชยการธนบุรี      เข้าตรวจระหว่างวันที่  20 – 21 มกราคม 2557

3.  วิทยาลัยเทคโนโลยีบุษยรัตน์บริหารธุรกิจ   เข้าตรวจระหว่างวันที่  3 – 5 กุมภาพันธ์ 2557

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ 414/2556

img040 img041 img042 img043 img044

 

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>