กิจกรรม “ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561″

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ มอบหมายให้ อาจารย์สุภาภรณ์ ศิวกีรัตตนะ อาจารย์นิตยา  ภู่พันธ์ อาจารย์ธัญธร  เกิดเรณู และอาจารย์ปุณยวีย์ เพ็งพินิจ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง จัดโดย สำนักงานมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจมาตรฐานการอาชีพวศึกษา พ.ศ. 2561

 

5857258576 58575 58574 58573

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>