การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ มอบหมายให้ อาจารย์สุภาภรณ์ ศิวกีรัตตนะ อาจารย์นิตยา  ภู่พันธ์ อาจารย์ธัญธร  เกิดเรณู อาจารย์รัชนี กิจฉวี และอาจารย์ปุณยวีย์ เพ็งพินิจ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ระหว่างวันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2561  ณ โรงแรมทาวน์อินทาวน์ กรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดยสำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน

การประชุม ประกันฯ_๑๘๐๘๐๗_0017 การประชุม ประกันฯ_๑๘๐๘๐๗_0012 การประชุม ประกันฯ_๑๘๐๘๐๗_0006 การประชุม ประกันฯ_๑๘๐๘๐๗_0020 การประชุม ประกันฯ_๑๘๐๘๐๗_0013 การประชุม ประกันฯ_๑๘๐๘๐๗_0011 การประชุม ประกันฯ_๑๘๐๘๐๗_0010 การประชุม ประกันฯ_๑๘๐๘๐๗_0009 การประชุม ประกันฯ_๑๘๐๘๐๗_0008 การประชุม ประกันฯ_๑๘๐๘๐๗_0004

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>