การประชุมวิชาการ เรื่อง “คุณภาพศิษย์ สะท้อนคุณภาพครู”

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ มีการมอบหมายให้ผู้บริหารและอาจารย์ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ อาจารย์สุภาภรณ์  ศิวกีรัตตนะ, อาจารย์นิตยา  ภู่พัน์ธ์, อาจารย์สุริยา  กิตติวิริยะวงศ์,    อาจารย์ธัญธร  เกิดเรณู  และอาจารย์อัชฌา  เพ็งพินิจ  เข้าร่วมโครงการ การประชุมวิชาการนานาชาติ “การประกันคุณภาพการศึกษา” ประจำปี พ.ศ...

Read More

โครงการพัฒนาด้านการเรียนการสอน กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ โดยฝ่ายวิชาการและฝ่ายประกันคุณภาพ มอบหมายให้ อาจารย์นิตยา  ภู่พันธ์                            อาจารย์สุภาภรณ์  ศิวกีรัตตนะ อาจารย์อัชฌา  เพ็งพินิจ และอาจารย์สุริยา  กิตติวิริยะวงษ์ เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษา ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                    ในวันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2556 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงแรม เอส.ดี...

Read More