Monthly Archives กุมภาพันธ์ 2013

โครงการ หนึ่งห้องเรียน หนึ่งกิจกรรมเพื่อสังคม ประจำปีการศึกษา 2555

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ โดยฝ่ายติดตามผลการศึกษาดำเนินโครงการประกวด ”หนึ่งห้องเรียน หนึ่งกิจกรรมเพื่อสังคม” มีระยะเวลาดำเนินการ   5  เดือน ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม  2555 – ธันวาคม 2555  ประกาศผลการตัดสินกิจกรรมดีเด่น ในเดือน กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งมีผลการประกวดการดำเนินกิจกรรมดีเด่น ดังนี้

รา...

Read More