Monthly Archives มิถุนายน 2014

โครงการเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557

วันเสาร์ที่  31 พฤษภาคม 2557  เวลา 09.00-11.30 น. ณ ห้องเรียนอาคาร 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ โดยฝ่ายติดตามผลการศึกษา จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาระดับ ปวช.ชั้นปีที่ 1 ซึ่งมอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าชี้แจงให้ผู้ปกครองทราบแนวทางในการปฏิบัติทางการเรียนบริหารธุรกิจ

DSCN9842 DSCN9847 DSCN9850 DSCN9855 DSCN9866 DSCN9877

Read More