Monthly Archives มิถุนายน 2015

ประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2558  เวลา 09.00-11.30 น. ณ ห้องเรียนอาคาร 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ โดยฝ่ายติดตามผลการศึกษา จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาระดับ ปวช...

Read More

โครงการเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2558  เวลา 09.00-11.30 น. ณ ห้องเรียนอาคาร 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ โดยฝ่ายติดตามผลการศึกษา จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาระดับ ปวช...

Read More