ประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2558  เวลา 09.00-11.30 น. ณ ห้องเรียนอาคาร 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ โดยฝ่ายติดตามผลการศึกษา จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาระดับ ปวช.ชั้นปีที่ 1 ซึ่งมอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าชี้แจงให้ผู้ปกครองทราบถึงแนวทางในการร่วมกันดูแลพฤติกรรมนักศึกษาให้สามารถสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

DSCN2001 DSCN2010 DSCN2013 DSCN2017 DSCN2022 DSCN1981 DSCN1976 DSCN1968

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>