เรือสำเภา

     ด้วยเหตุที่ เรือสำเภา เป็นพาหนะที่สำคัญที่สุดในการเดินทางติดต่อค้าขายกันในสมัยโบราณ

ดังนั้นดุสิตพณิชยการในฐานะที่เป็นสถาบันที่จะอบรมบ่มนิสัยให้ลูกศิษย์จบออกไปประกอบอาชีพ

ทางการค้าขาย จึงได้เชิญรูปเรือสำเภาเป็นสัญลักษณ์ประจำสถานศึกษา

(Tel).0-2246-8342-3
(Fax).0-2246-8344
  กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2557  [2014-07-29]  [More...]
  พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และวันแม่แห่งชาติ  [2014-07-29]  [More...]
  กิจกรรมแห่เทียนพรรษา  [2014-06-30]  [More...]
  กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา  [2014-06-30]  [More...]
  งานซีเนียร์มีทติ้ง 2556  [2014-02-04]  [More...]
  งานจูเนียร์มีทติ้ง 2556  [2014-02-04]  [More...]
  งานวันปิดกิจกรรม  [2014-02-04]  [More...]
  ค่ายพัฒนาบุคลิกภาพ  [2013-12-10]  [More...]
  ค่ายภาษาเพื่ออาชีพ  [2013-11-22]  [More...]
  ค่ายอบรมผู้นำ  [2013-11-22]  [More...]
  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์  [2014-08-22 10:11:23]  [More...]
  บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด  [2014-08-22 09:14:09]  [More...]
  บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด  [2014-08-22 09:22:06]  [More...]
  บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด  [2014-08-22 09:26:28]  [More...]
  บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด  [2014-08-22 09:25:31]  [More...]
  โรงแรม อิสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ  [2014-08-21 12:14:15]  [More...]
  โรงแรม อิสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ  [2014-08-21 12:37:36]  [More...]
  โรงแรม อิสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ  [2014-08-21 12:15:02]  [More...]
  โรงแรม อิสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ  [2014-08-21 12:15:30]  [More...]
  บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)  [2014-08-19 11:33:19]  [More...]
การประชุมวิชาการ
โครงการทัศนศึกษาดูงานของนักศึกษาระดับ ปวช. อย่างมีคุณภาพ
โครงการบริหารจัดการ โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์และงานวิจัย กิจกรรมประกวดกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ “พลังเด็กไทยก้าวไกลสู่อาเซียน”
โครงการคนดีศรีดุสิต กิจกรรม “อบรมธรรมะ”
โครงการอบรมผูนำนักศึกษา กิจกรรม ค่ายภาษาเพื่ออาชีพ” ระดับ ปวช.3 ประจำปีการศึกษา 2556
โครงการส่งเสริมวิชาการ กิจกรรม “นิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์”

  คติพจน์สถาบัน

       ล้ำหน้าวิชาการ

       ชำนาญปฏิบัติ

       รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

       ดำรงวัฒนธรรมไทย

  สีประจำสถาบัน

 สีขาว

 สีฟ้า

  ปฏิทินเหตุการณ์