เรือสำเภา

     ด้วยเหตุที่ เรือสำเภา เป็นพาหนะที่สำคัญที่สุดในการเดินทางติดต่อค้าขายกันในสมัยโบราณ

ดังนั้นดุสิตพณิชยการในฐานะที่เป็นสถาบันที่จะอบรมบ่มนิสัยให้ลูกศิษย์จบออกไปประกอบอาชีพ

ทางการค้าขาย จึงได้เชิญรูปเรือสำเภาเป็นสัญลักษณ์ประจำสถานศึกษา

(Tel).0-2246-8342-3
(Fax).0-2246-8344
  การลงบัญชีทหารกองเกิน...การรับหมายเรียกเข้ารบราชการทหาร...ประกาศการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร  [2014-08-26]  [More...]
  กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2557  [2014-07-29]  [More...]
  พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และวันแม่แห่งชาติ  [2014-07-29]  [More...]
  กิจกรรมแห่เทียนพรรษา  [2014-06-30]  [More...]
  กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา  [2014-06-30]  [More...]
  งานซีเนียร์มีทติ้ง 2556  [2014-02-04]  [More...]
  งานจูเนียร์มีทติ้ง 2556  [2014-02-04]  [More...]
  งานวันปิดกิจกรรม  [2014-02-04]  [More...]
  ค่ายพัฒนาบุคลิกภาพ  [2013-12-10]  [More...]
  ค่ายภาษาเพื่ออาชีพ  [2013-11-22]  [More...]
  คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  [2014-10-20 11:19:46]  [More...]
  ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย  [2014-10-20 12:11:55]  [More...]
  โรงแรม อิสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ  [2014-10-07 10:04:36]  [More...]
  ARUN RESIDENCE GROUP  [2014-09-29 11:53:48]  [More...]
  ARUN RESIDENCE GROUP  [2014-09-29 11:40:18]  [More...]
  ARUN RESIDENCE GROUP  [2014-09-29 11:31:41]  [More...]
  บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)  [2014-09-29 11:18:56]  [More...]
  บริษัท เกทซอฟท์ คอร์ปอร์เรชั้น จำกัด  [2014-09-26 13:33:59]  [More...]
  บริษัท ติยะไฟบูลย์ จำกัด  [2014-09-26 13:25:41]  [More...]
  บริษัท ติยะไฟบูลย์ จำกัด  [2014-09-26 10:31:05]  [More...]
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ด้านวิชาการ) กิจกรรม “รวมใจภักดิ์รักการอ่าน”
งานตรวจสุขภาพประจำปี ครั้งที่ 1-3 สำหรับนักศึกษาระดับ ปวช.ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2556
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สุวิทย์ เฉยสอาด ที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” เนื่องในโอกาส วันครูโลก
โครงการโรงเรียนสึขาว “กิจกรรมห้องเรียนสีขาว”
โครงการบริหารจัดการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์และงานวิจัย กิจกรรม”วิจัยชั้นเรียน”
โครงการส่งเสริมวิชาการ กิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง “ศิลปะกับการจัดแสดง”

  คติพจน์สถาบัน

       ล้ำหน้าวิชาการ

       ชำนาญปฏิบัติ

       รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

       ดำรงวัฒนธรรมไทย

  สีประจำสถาบัน

 สีขาว

 สีฟ้า

  ปฏิทินเหตุการณ์