เรือสำเภา

     ด้วยเหตุที่ เรือสำเภา เป็นพาหนะที่สำคัญที่สุดในการเดินทางติดต่อค้าขายกันในสมัยโบราณ

ดังนั้นดุสิตพณิชยการในฐานะที่เป็นสถาบันที่จะอบรมบ่มนิสัยให้ลูกศิษย์จบออกไปประกอบอาชีพ

ทางการค้าขาย จึงได้เชิญรูปเรือสำเภาเป็นสัญลักษณ์ประจำสถานศึกษา

(Tel).0-2246-8342-3
(Fax).0-2246-8344

  คติพจน์สถาบัน

       ล้ำหน้าวิชาการ

       ชำนาญปฏิบัติ

       รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

       ดำรงวัฒนธรรมไทย

  สีประจำสถาบัน

 สีขาว

 สีฟ้า

  ค่ายพัฒนาบุคลิกภาพ  [2014-11-07]  [More...]
  ค่ายภาษาเพื่ออาชีพ  [2014-11-07]  [More...]
  ค่ายอบรมผู้นำ  [2014-11-07]  [More...]
  การลงบัญชีทหารกองเกิน...การรับหมายเรียกเข้ารบราชการทหาร...ประกาศการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร  [2014-08-26]  [More...]
  กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2557  [2014-07-29]  [More...]
  พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และวันแม่แห่งชาติ  [2014-07-29]  [More...]
  กิจกรรมแห่เทียนพรรษา  [2014-06-30]  [More...]
  กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา  [2014-06-30]  [More...]
  งานซีเนียร์มีทติ้ง 2556  [2014-02-04]  [More...]
  งานจูเนียร์มีทติ้ง 2556  [2014-02-04]  [More...]
โครงการอบรมผู้นำนักศึกษา กิจกรรม “ค่ายพัฒนาบุคลิกภาพ” ระดับ ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2556
โครงการโรงเรียนสีขาว กิจกรรม “ประกวดคำขวัญต่อต้านยาเสพติด”
กิจกรรมมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักศึกษาที่ประสบอัคคีภัย ที่ชุมชนร่มเกล้า เขตคลองเตย เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556 เวลา 17.30 น.
งานตรวจสุขภาพประจำปี ครั้งที่ 5 สำหรับนักศึกษาระดับ ปวช.ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556
โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
โครงการโรงเรียนสีขาว กิจกรรม “เสวนารู้เท่าทันยาเสพติด”

  สมัครงาน


  บริษัท วิเซิลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  [2015-02-23 12:48:58]  [More...]
  โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา  [2015-02-23 12:44:39]  [More...]
  บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด  [2015-02-23 12:40:02]  [More...]
  บริษัท ซาวิลส์ (ประเทศไทย)จำกัด  [2015-02-23 12:32:53]  [More...]
  บริษัท ในเครือ เอส.วี.พี.กรุ๊ป  [2015-02-23 12:19:03]  [More...]
  บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด  [2015-02-23 11:57:09]  [More...]
  บริษัท ธนาการบัญชี  [2015-02-12 14:20:09]  [More...]
  บริษัท เน็ต เอ็น เท็ล จำกัด  [2015-02-12 14:11:58]  [More...]
  โรงแรมนารายณ์  [2015-02-12 14:05:47]  [More...]
  คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  [2015-02-12 13:58:35]  [More...]

  ปฏิทินเหตุการณ์