เรือสำเภา

     ด้วยเหตุที่ เรือสำเภา เป็นพาหนะที่สำคัญที่สุดในการเดินทางติดต่อค้าขายกันในสมัยโบราณ

ดังนั้นดุสิตพณิชยการในฐานะที่เป็นสถาบันที่จะอบรมบ่มนิสัยให้ลูกศิษย์จบออกไปประกอบอาชีพ

ทางการค้าขาย จึงได้เชิญรูปเรือสำเภาเป็นสัญลักษณ์ประจำสถานศึกษา

(Tel).0-2246-8342-3
(Fax).0-2246-8344

  คติพจน์สถาบัน

       ล้ำหน้าวิชาการ

       ชำนาญปฏิบัติ

       รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

       ดำรงวัฒนธรรมไทย

  สีประจำสถาบัน

 สีขาว

 สีฟ้า

  ค่ายพัฒนาบุคลิกภาพ  [2014-11-07]  [More...]
  ค่ายภาษาเพื่ออาชีพ  [2014-11-07]  [More...]
  ค่ายอบรมผู้นำ  [2014-11-07]  [More...]
  การลงบัญชีทหารกองเกิน...การรับหมายเรียกเข้ารบราชการทหาร...ประกาศการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร  [2014-08-26]  [More...]
  กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2557  [2014-07-29]  [More...]
  พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และวันแม่แห่งชาติ  [2014-07-29]  [More...]
  กิจกรรมแห่เทียนพรรษา  [2014-06-30]  [More...]
  กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา  [2014-06-30]  [More...]
  งานซีเนียร์มีทติ้ง 2556  [2014-02-04]  [More...]
  งานจูเนียร์มีทติ้ง 2556  [2014-02-04]  [More...]
การประชุมวิชาการ
โครงการโรงเรียนสีขาว กิจกรรม “สานสัมพันธ์เครือข่ายแกนนำ”
งานตรวจสุขภาพประจำปี ครั้งที่ 5 สำหรับนักศึกษาระดับ ปวช.ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556
โครงการโรงเรียนสึขาว “กิจกรรมห้องเรียนสีขาว”
โครงการโรงเรียนสีขาว กิจกรรม “เสวนารู้เท่าทันยาเสพติด”
โครงการส่งเสริมวิชาการ กิจกรรม บรรยายพิเศษ เรื่อง “การเดินเอกสารและระบบสารสนเทศทางการบัญชี”

  สมัครงาน


  บริษัท โนบุ โชกุฮิน โฮลดิ้ง จำกัด  [2014-12-16 14:57:45]  [More...]
  คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  [2014-12-16 14:53:14]  [More...]
  ABACUS TRAVEL SERVICE CO., LTD  [2014-12-15 12:58:53]  [More...]
  บริษัท ศรีทองเจริญ จำกัด  [2014-12-09 15:18:25]  [More...]
  SWENSENS  [2014-12-09 15:13:59]  [More...]
  บริษัท พร้อม เทคโน เซอร์วิส จำกัด  [2014-12-08 14:37:53]  [More...]
  บริษัท ซี.เจ. เอ็กซเพรส กรุ๊ป จำกัด  [2014-12-08 14:26:28]  [More...]
  บริษัท วีบีเอส การสอบบัญชี จำกัด  [2014-12-08 14:22:20]  [More...]
  บริษัท สลิมมิ่งพลัส จำกัด  [2014-12-01 15:45:45]  [More...]
  สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ  [2014-11-28 14:31:25]  [More...]

  ปฏิทินเหตุการณ์