เรือสำเภา

     ด้วยเหตุที่ เรือสำเภา เป็นพาหนะที่สำคัญที่สุดในการเดินทางติดต่อค้าขายกันในสมัยโบราณ

ดังนั้นดุสิตพณิชยการในฐานะที่เป็นสถาบันที่จะอบรมบ่มนิสัยให้ลูกศิษย์จบออกไปประกอบอาชีพ

ทางการค้าขาย จึงได้เชิญรูปเรือสำเภาเป็นสัญลักษณ์ประจำสถานศึกษา

(Tel).0-2246-8342-3
(Fax).0-2246-8344
  การลงบัญชีทหารกองเกิน...การรับหมายเรียกเข้ารบราชการทหาร...ประกาศการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร  [2014-08-26]  [More...]
  กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2557  [2014-07-29]  [More...]
  พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และวันแม่แห่งชาติ  [2014-07-29]  [More...]
  กิจกรรมแห่เทียนพรรษา  [2014-06-30]  [More...]
  กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา  [2014-06-30]  [More...]
  งานซีเนียร์มีทติ้ง 2556  [2014-02-04]  [More...]
  งานจูเนียร์มีทติ้ง 2556  [2014-02-04]  [More...]
  งานวันปิดกิจกรรม  [2014-02-04]  [More...]
  ค่ายพัฒนาบุคลิกภาพ  [2013-12-10]  [More...]
  ค่ายภาษาเพื่ออาชีพ  [2013-11-22]  [More...]
  PACIFIC Consiltant  [2014-09-18 14:12:23]  [More...]
  True coffee  [2014-09-18 14:01:25]  [More...]
  BURGERKING  [2014-09-15 15:42:53]  [More...]
  Sizzler  [2014-09-15 15:38:00]  [More...]
  SWENSENS  [2014-09-15 15:32:39]  [More...]
  SWENSENS  [2014-09-15 15:28:56]  [More...]
  คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  [2014-09-12 13:17:06]  [More...]
  บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด  [2014-09-12 12:50:02]  [More...]
  บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (หมาชน)  [2014-09-11 15:21:15]  [More...]
  คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  [2014-09-10 11:00:18]  [More...]
โครงการอบรมผู้นำนักศึกษา กิจกรรม “ค่ายอบรมผู้นำ” ของนักศึกษาระดับ ปวช. ปี 2 ประจำปีการศึกษา 2556
โครงการส่งเสริมวิชาการ กิจกรรม บรรยายพิเศษ เรื่อง “การเดินเอกสารและระบบสารสนเทศทางการบัญชี”
โครงการบริหารจัดการ โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์และงานวิจัย กิจกรรมประกวดกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ “พลังเด็กไทยก้าวไกลสู่อาเซียน”
โครงการส่งเสริมวิชาการ กิจกรรม ศึกษาดูงาน การไฟไฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าบางปะกง)
งานตรวจสุขภาพประจำปี ครั้งที่ 1-3 สำหรับนักศึกษาระดับ ปวช.ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2556
โครงการโรงเรียนสีขาว กิจกรรม “เสวนารู้เท่าทันยาเสพติด”

  คติพจน์สถาบัน

       ล้ำหน้าวิชาการ

       ชำนาญปฏิบัติ

       รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

       ดำรงวัฒนธรรมไทย

  สีประจำสถาบัน

 สีขาว

 สีฟ้า

  ปฏิทินเหตุการณ์