เรือสำเภา

     ด้วยเหตุที่ เรือสำเภา เป็นพาหนะที่สำคัญที่สุดในการเดินทางติดต่อค้าขายกันในสมัยโบราณ

ดังนั้นดุสิตพณิชยการในฐานะที่เป็นสถาบันที่จะอบรมบ่มนิสัยให้ลูกศิษย์จบออกไปประกอบอาชีพ

ทางการค้าขาย จึงได้เชิญรูปเรือสำเภาเป็นสัญลักษณ์ประจำสถานศึกษา

(Tel).0-2246-8342-3
(Fax).0-2246-8344
  งานซีเนียร์มีทติ้ง 2556  [2014-02-04]  [More...]
  งานจูเนียร์มีทติ้ง 2556  [2014-02-04]  [More...]
  งานวันปิดกิจกรรม  [2014-02-04]  [More...]
  ค่ายพัฒนาบุคลิกภาพ  [2013-12-10]  [More...]
  ค่ายภาษาเพื่ออาชีพ  [2013-11-22]  [More...]
  ค่ายอบรมผู้นำ  [2013-11-22]  [More...]
  ประกาศนักศึกษาชาย ปีการศึกษา 2556การลงบัญชีทหารกองเกิน (ผู้ที่เกิด ปี 2539)  [2013-11-22]  [More...]
  รับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2556 รุ่น 2  [2013-11-22]  [More...]
  กิจกรรมจูเนียร์มีทติ้ง ประจำปีการศึกษา 2555  [2013-01-11]  [More...]
  กิจกรรมซีเนียร์มีทติ้ง ประจำปีการศึกษา 2555  [2013-01-11]  [More...]
  บริษัท วี.พี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ จำกัด  [2014-04-18 14:18:16]  [More...]
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  [2014-04-09 10:45:17]  [More...]
  ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชนเขต 4 (เขตดอนเมือง)  [2014-04-04 10:16:09]  [More...]
  ชมรมนักวิชาการช่วยชาติ  [2014-04-01 14:13:30]  [More...]
  บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย(ประเทศไทย) จำกัด  [2014-04-01 13:58:14]  [More...]
  ฮุนได เมอร์ชานท์ มารีน (ประเทศไทย)   [2014-03-21 10:57:06]  [More...]
  คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  [2014-04-09 10:27:36]  [More...]
  โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ  [2014-03-21 10:24:01]  [More...]
  หอสมุดแห่งชาติรับสมัครงาน  [2014-03-17 10:00:27]  [More...]
  บริษัท วี.เอ.ที ทนายความและการบัญชี จำกัด  [2014-03-12 15:45:53]  [More...]
งานตรวจสุขภาพประจำปี ครั้งที่ 1-3 สำหรับนักศึกษาระดับ ปวช.ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2556
โครงการส่งเสริมวิชาการ กิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง “กราฟิกดีไซน์”
โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
โครงการคนดีศรีดุสิต “กิจกรรม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษา และกิจกรรม วันแห่งชัยชนะ”
โครงการบริหารจัดการ โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์และงานวิจัย กิจกรรมประกวดกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ “พลังเด็กไทยก้าวไกลสู่อาเซียน”
งานตรวจสุขภาพประจำปี ครั้งที่ 1-3 สำหรับนักศึกษาระดับ ปวช.ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2556

  คติพจน์สถาบัน

       ล้ำหน้าวิชาการ

       ชำนาญปฏิบัติ

       รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

       ดำรงวัฒนธรรมไทย

  สีประจำสถาบัน

 สีขาว

 สีฟ้า

  ปฏิทินเหตุการณ์