เรือสำเภา

     ด้วยเหตุที่ เรือสำเภา เป็นพาหนะที่สำคัญที่สุดในการเดินทางติดต่อค้าขายกันในสมัยโบราณ

ดังนั้นดุสิตพณิชยการในฐานะที่เป็นสถาบันที่จะอบรมบ่มนิสัยให้ลูกศิษย์จบออกไปประกอบอาชีพ

ทางการค้าขาย จึงได้เชิญรูปเรือสำเภาเป็นสัญลักษณ์ประจำสถานศึกษา

(Tel).0-2246-8342-3
(Fax).0-2246-8344

  คติพจน์สถาบัน

       ล้ำหน้าวิชาการ

       ชำนาญปฏิบัติ

       รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

       ดำรงวัฒนธรรมไทย

  สีประจำสถาบัน

 สีขาว

 สีฟ้า

  ค่ายพัฒนาบุคลิกภาพ  [2014-11-07]  [More...]
  ค่ายภาษาเพื่ออาชีพ  [2014-11-07]  [More...]
  ค่ายอบรมผู้นำ  [2014-11-07]  [More...]
  การลงบัญชีทหารกองเกิน...การรับหมายเรียกเข้ารบราชการทหาร...ประกาศการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร  [2014-08-26]  [More...]
  กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2557  [2014-07-29]  [More...]
  พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และวันแม่แห่งชาติ  [2014-07-29]  [More...]
  กิจกรรมแห่เทียนพรรษา  [2014-06-30]  [More...]
  กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา  [2014-06-30]  [More...]
  งานซีเนียร์มีทติ้ง 2556  [2014-02-04]  [More...]
  งานจูเนียร์มีทติ้ง 2556  [2014-02-04]  [More...]
โครงการส่งเสริมวิชาการ กิจกรรม บรรยายพิเศษ เรื่อง “การเดินเอกสารและระบบสารสนเทศทางการบัญชี”
โครงการทัศนศึกษาดูงานของนักศึกษาระดับ ปวช. อย่างมีคุณภาพ
โครงการบริหารจัดการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์และงานวิจัย กิจกรรม”วิจัยชั้นเรียน”
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ด้านวิชาการ) กิจกรรม “รวมใจภักดิ์รักการอ่าน”
งานตรวจสุขภาพประจำปี ครั้งที่ 1-3 สำหรับนักศึกษาระดับ ปวช.ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2556
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สุวิทย์ เฉยสอาด ที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” เนื่องในโอกาส วันครูโลก

  สมัครงาน


  รับสมัครงาน บริษัท วีโซล่าร์ จำกัด  [2015-07-17 08:30:38]  [More...]
  รับสมัครงาน TQM insurance borker  [2015-07-14 07:59:09]  [More...]
  รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน  [2015-07-09 08:04:23]  [More...]
  รับสมัครงาน part-time Club21  [2015-07-03 09:24:38]  [More...]
  รับสมัครงาน บริษัท บีทูเค แอดไวเซอร์รี่ จำกัด  [2015-07-01 08:17:39]  [More...]
  รับสมัครงาน โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์  [2015-06-23 12:07:13]  [More...]
  รับสมัครงาน บริษัท เบสท์ รีฟัน จำกัด  [2015-06-23 10:57:47]  [More...]
  รับสมัคร สอบคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  [2015-06-16 09:42:29]  [More...]
  รับสมัครงาน Zambrero  [2015-06-15 08:34:57]  [More...]
  รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน  [2015-06-15 08:15:29]  [More...]

  ปฏิทินเหตุการณ์