เรือสำเภา

     ด้วยเหตุที่ เรือสำเภา เป็นพาหนะที่สำคัญที่สุดในการเดินทางติดต่อค้าขายกันในสมัยโบราณ

ดังนั้นดุสิตพณิชยการในฐานะที่เป็นสถาบันที่จะอบรมบ่มนิสัยให้ลูกศิษย์จบออกไปประกอบอาชีพ

ทางการค้าขาย จึงได้เชิญรูปเรือสำเภาเป็นสัญลักษณ์ประจำสถานศึกษา

(Tel).0-2246-8342-3
(Fax).0-2246-8344
  การลงบัญชีทหารกองเกิน...การรับหมายเรียกเข้ารบราชการทหาร...ประกาศการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร  [2014-08-26]  [More...]
  กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2557  [2014-07-29]  [More...]
  พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และวันแม่แห่งชาติ  [2014-07-29]  [More...]
  กิจกรรมแห่เทียนพรรษา  [2014-06-30]  [More...]
  กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา  [2014-06-30]  [More...]
  งานซีเนียร์มีทติ้ง 2556  [2014-02-04]  [More...]
  งานจูเนียร์มีทติ้ง 2556  [2014-02-04]  [More...]
  งานวันปิดกิจกรรม  [2014-02-04]  [More...]
  ค่ายพัฒนาบุคลิกภาพ  [2013-12-10]  [More...]
  ค่ายภาษาเพื่ออาชีพ  [2013-11-22]  [More...]
  คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  [2014-10-20 11:19:46]  [More...]
  ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย  [2014-10-20 12:11:55]  [More...]
  โรงแรม อิสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ  [2014-10-07 10:04:36]  [More...]
  ARUN RESIDENCE GROUP  [2014-09-29 11:53:48]  [More...]
  ARUN RESIDENCE GROUP  [2014-09-29 11:40:18]  [More...]
  ARUN RESIDENCE GROUP  [2014-09-29 11:31:41]  [More...]
  บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)  [2014-09-29 11:18:56]  [More...]
  บริษัท เกทซอฟท์ คอร์ปอร์เรชั้น จำกัด  [2014-09-26 13:33:59]  [More...]
  บริษัท ติยะไฟบูลย์ จำกัด  [2014-09-26 13:25:41]  [More...]
  บริษัท ติยะไฟบูลย์ จำกัด  [2014-09-26 10:31:05]  [More...]
โครงการบริหารจัดการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์และงานวิจัย กิจกรรม”วิจัยชั้นเรียน”
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตราชเทวี ตรวจสุขาภิบาลอาหารและน้ำดื่มในวิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ
โครงการอบรมผู้นำนักศึกษา กิจกรรม “ค่ายพัฒนาบุคลิกภาพ” ระดับ ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2556
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.เขตพญาไท
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ด้านวิชาการ) กิจกรรม “รวมใจภักดิ์รักการอ่าน”
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ด้านวิชาการ) กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

  คติพจน์สถาบัน

       ล้ำหน้าวิชาการ

       ชำนาญปฏิบัติ

       รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

       ดำรงวัฒนธรรมไทย

  สีประจำสถาบัน

 สีขาว

 สีฟ้า

  ปฏิทินเหตุการณ์