เรือสำเภา

     ด้วยเหตุที่ เรือสำเภา เป็นพาหนะที่สำคัญที่สุดในการเดินทางติดต่อค้าขายกันในสมัยโบราณ

ดังนั้นดุสิตพณิชยการในฐานะที่เป็นสถาบันที่จะอบรมบ่มนิสัยให้ลูกศิษย์จบออกไปประกอบอาชีพ

ทางการค้าขาย จึงได้เชิญรูปเรือสำเภาเป็นสัญลักษณ์ประจำสถานศึกษา

(Tel).0-2246-8342-3
(Fax).0-2246-8344

  คติพจน์สถาบัน

       ล้ำหน้าวิชาการ

       ชำนาญปฏิบัติ

       รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

       ดำรงวัฒนธรรมไทย

  สีประจำสถาบัน

 สีขาว

 สีฟ้า

  ค่ายพัฒนาบุคลิกภาพ  [2014-11-07]  [More...]
  ค่ายภาษาเพื่ออาชีพ  [2014-11-07]  [More...]
  ค่ายอบรมผู้นำ  [2014-11-07]  [More...]
  การลงบัญชีทหารกองเกิน...การรับหมายเรียกเข้ารบราชการทหาร...ประกาศการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร  [2014-08-26]  [More...]
  กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2557  [2014-07-29]  [More...]
  พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และวันแม่แห่งชาติ  [2014-07-29]  [More...]
  กิจกรรมแห่เทียนพรรษา  [2014-06-30]  [More...]
  กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา  [2014-06-30]  [More...]
  งานซีเนียร์มีทติ้ง 2556  [2014-02-04]  [More...]
  งานจูเนียร์มีทติ้ง 2556  [2014-02-04]  [More...]
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ด้านวิชาการ) กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
การประชุมวิชาการ
โครงการส่งเสริมวิชาการ กิจกรรม บรรยายพิเศษ เรื่อง “การเดินเอกสารและระบบสารสนเทศทางการบัญชี”
50 ปี วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ
โครงการบริหารจัดการ โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์และงานวิจัย กิจกรรมประกวดกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ “พลังเด็กไทยก้าวไกลสู่อาเซียน”
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สุวิทย์ เฉยสอาด ที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” เนื่องในโอกาส วันครูโลก

  สมัครงาน


  รับสมัครงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  [2015-09-01 09:18:58]  [More...]
  รับสมัครงาน ธนาคาร CIMB  [2015-09-01 08:04:05]  [More...]
  รับสมัครงาน บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด(มหาชน)  [2015-08-26 14:34:25]  [More...]
  รับสมัครงาน บริษัท ลาฟาไทย  [2015-08-26 14:27:31]  [More...]
  รับสมัครงาน Copperwired  [2015-08-25 15:13:09]  [More...]
  รับสมัครงาน CIMB THAI  [2015-08-25 08:01:56]  [More...]
  รับสมัครงาน บริษัท Caelan Wright & Associates Limited  [2015-08-05 08:55:13]  [More...]
  รับสมัครงาน บริษัท Caelan Wright & Associates Limited  [2015-08-05 08:51:18]  [More...]
  รับสมัครงาน Krispy Kreme Dounghnuts  [2015-08-05 08:47:59]  [More...]
  สมัครสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างเหมาจ่าย  [2015-08-05 08:36:18]  [More...]

  ปฏิทินเหตุการณ์