วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ,dcc,ดุสิต

  เรือสำเภา

     ด้วยเหตุที่ เรือสำเภา เป็นพาหนะที่สำคัญที่สุดในการเดินทางติดต่อค้าขายกันในสมัยโบราณ

ดังนั้นดุสิตพณิชยการในฐานะที่เป็นสถาบันที่จะอบรมบ่มนิสัยให้ลูกศิษย์จบออกไปประกอบอาชีพ

ทางการค้าขาย จึงได้เชิญรูปเรือสำเภาเป็นสัญลักษณ์ประจำสถานศึกษา

(Tel).0-2246-8342-3
(Fax).0-2246-8344

  คติพจน์สถาบัน

       ล้ำหน้าวิชาการ

       ชำนาญปฏิบัติ

       รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

       ดำรงวัฒนธรรมไทย

  สีประจำสถาบัน

 สีขาว

 สีฟ้า

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ,dcc,ดุสิต  []  [More...]

  สมัครงาน


  วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ,dcc,ดุสิต  []  [More...]

  ปฏิทินเหตุการณ์