วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ,dcc,ดุสิต

  เรือสำเภา

     ด้วยเหตุที่ เรือสำเภา เป็นพาหนะที่สำคัญที่สุดในการเดินทางติดต่อค้าขายกันในสมัยโบราณ

ดังนั้นดุสิตพณิชยการในฐานะที่เป็นสถาบันที่จะอบรมบ่มนิสัยให้ลูกศิษย์จบออกไปประกอบอาชีพ

ทางการค้าขาย จึงได้เชิญรูปเรือสำเภาเป็นสัญลักษณ์ประจำสถานศึกษา

(Tel).0-2246-8342-3
(Fax).0-2246-8344

  คติพจน์สถาบัน

       ล้ำหน้าวิชาการ

       ชำนาญปฏิบัติ

       รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

       ดำรงวัฒนธรรมไทย

  สีประจำสถาบัน

 สีขาว

 สีฟ้า

  โครงการเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560  [2017-07-30]  [More...]
  โครงการเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560  [2017-06-30]  [More...]
  โครงการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรม ?กีฬาสีประจำปีการศึกษา 2560?  [2017-08-21]  [More...]
  กิจกรรม ?เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และวันแม่แห่งชาติ? ประจำปีการศึกษา 2560  []  [More...]
  กิจกรรม ?เลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักศึกษา? ประจำปีการศึกษา 2560  [2017-07-21]  [More...]
  กิจกรรม ?ค่ายปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่? ระดับ ปวส.ปี 1 ประจำปีการศึกษา 2560  [2017-07-04]  [More...]
  กิจกรรม พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2560  [2017-07-03]  [More...]
  โครงการอบรมผู้นำนักศึกษา กิจกรรม ?ค่ายปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่? ระดับ ปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2560  [2017-06-26]  [More...]
  กิจกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560  [2017-06-20]  [More...]
  กิจกรรม ?รับสมัครสมาชิกชมรม? ประจำปีการศึกษา 2560  [2017-06-15]  [More...]
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สุวิทย์ เฉยสอาด ที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” เนื่องในโอกาส วันครูโลก
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สุวิทย์ เฉยสอาด ที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” เนื่องในโอกาส วันครูโลก
โครงการส่งเสริมวิชาการ กิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง “กราฟิกดีไซน์”
โครงการอบรมผู้นำนักศึกษา กิจกรรม “ค่ายพัฒนาบุคลิกภาพ” ระดับ ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2556
โครงการพัฒนาผู้เรียน (ด้านวิชาการ) กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
งานตรวจสุขภาพประจำปี ครั้งที่ 4 ของนักศึกษาชั้น ปวช.ปีที่ 3 และระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556

  สมัครงาน


  มหาวิทลัยมหิดล รับสมัครพนักงาน  [2016-08-25 16:10:30]  [More...]
  รับสมัครพนักงาน บริษัท ไลท์ติ้งเฮ้าส์(ทองหล่อ) จำกัด  [2016-08-25 16:01:38]  [More...]
  รับสมัครพนักงานบริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด  [2016-08-25 15:54:56]  [More...]
  รับสมัครพนักงาน บริษัท Thechef catering  [2016-08-25 15:43:25]  [More...]
  รับสมัครพนักงาน บริษัท ไมโครซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด  [2016-08-25 15:37:01]  [More...]
  รับสมัครพนักงาน บัริษัท โพคานิ จำกัด  [2016-08-25 15:26:34]  [More...]
  โปรเฟสชั่นเนลวัน รับสมัครพนักงาน  [2016-08-16 15:19:06]  [More...]
  รับสมัครนักเรียนเข้าทำงานบริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด  [2016-08-16 15:11:39]  [More...]
  สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง  [2016-08-09 14:02:43]  [More...]
  รับสมัคร พนักงาน บริษัทเอเอ็มพี คอนซัลแดนท์ จำกัด  [2016-08-08 15:25:58]  [More...]

  ปฏิทินเหตุการณ์