เรือสำเภา

     ด้วยเหตุที่ เรือสำเภา เป็นพาหนะที่สำคัญที่สุดในการเดินทางติดต่อค้าขายกันในสมัยโบราณ

ดังนั้นดุสิตพณิชยการในฐานะที่เป็นสถาบันที่จะอบรมบ่มนิสัยให้ลูกศิษย์จบออกไปประกอบอาชีพ

ทางการค้าขาย จึงได้เชิญรูปเรือสำเภาเป็นสัญลักษณ์ประจำสถานศึกษา

(Tel).0-2246-8342-3
(Fax).0-2246-8344
  งานซีเนียร์มีทติ้ง 2556  [2014-02-04]  [More...]
  งานจูเนียร์มีทติ้ง 2556  [2014-02-04]  [More...]
  งานวันปิดกิจกรรม  [2014-02-04]  [More...]
  ค่ายพัฒนาบุคลิกภาพ  [2013-12-10]  [More...]
  ค่ายภาษาเพื่ออาชีพ  [2013-11-22]  [More...]
  ค่ายอบรมผู้นำ  [2013-11-22]  [More...]
  ประกาศนักศึกษาชาย ปีการศึกษา 2556การลงบัญชีทหารกองเกิน (ผู้ที่เกิด ปี 2539)  [2013-11-22]  [More...]
  รับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2556 รุ่น 2  [2013-11-22]  [More...]
  กิจกรรมจูเนียร์มีทติ้ง ประจำปีการศึกษา 2555  [2013-01-11]  [More...]
  กิจกรรมซีเนียร์มีทติ้ง ประจำปีการศึกษา 2555  [2013-01-11]  [More...]
  เมืองไทยประกันชีวิต  [2014-04-23 10:58:05]  [More...]
  บริษัท อาณาจักรนายช่าง จำกัด  [2014-04-22 12:16:06]  [More...]
  บริษัท วี.พี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ จำกัด  [2014-04-22 12:04:20]  [More...]
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  [2014-04-09 10:45:17]  [More...]
  ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชนเขต 4 (เขตดอนเมือง)  [2014-04-04 10:16:09]  [More...]
  ชมรมนักวิชาการช่วยชาติ  [2014-04-01 14:13:30]  [More...]
  บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย(ประเทศไทย) จำกัด  [2014-04-01 13:58:14]  [More...]
  ฮุนได เมอร์ชานท์ มารีน (ประเทศไทย)   [2014-03-21 10:57:06]  [More...]
  คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  [2014-04-09 10:27:36]  [More...]
  โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ  [2014-03-21 10:24:01]  [More...]
โครงการบริหารจัดการโครงการสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย กิจกรรม “วันการตลาด 56″
โครงการส่งเสริมวิชาการ กิจกรรม บรรยายพิเศษ เรื่อง “การเดินเอกสารและระบบสารสนเทศทางการบัญชี”
โครงการส่งเสริมวิชาการ กิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง “กราฟิกดีไซน์”
โครงการส่งเสริมวิชาการ กิจกรรม “นิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์”
โครงการคนดีศรีดุสิต “กิจกรรม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษา และกิจกรรม วันแห่งชัยชนะ”
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สุวิทย์ เฉยสอาด ที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” เนื่องในโอกาส วันครูโลก

  คติพจน์สถาบัน

       ล้ำหน้าวิชาการ

       ชำนาญปฏิบัติ

       รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

       ดำรงวัฒนธรรมไทย

  สีประจำสถาบัน

 สีขาว

 สีฟ้า

  ปฏิทินเหตุการณ์