เรือสำเภา

     ด้วยเหตุที่ เรือสำเภา เป็นพาหนะที่สำคัญที่สุดในการเดินทางติดต่อค้าขายกันในสมัยโบราณ

ดังนั้นดุสิตพณิชยการในฐานะที่เป็นสถาบันที่จะอบรมบ่มนิสัยให้ลูกศิษย์จบออกไปประกอบอาชีพ

ทางการค้าขาย จึงได้เชิญรูปเรือสำเภาเป็นสัญลักษณ์ประจำสถานศึกษา

(Tel).0-2246-8342-3
(Fax).0-2246-8344

  คติพจน์สถาบัน

       ล้ำหน้าวิชาการ

       ชำนาญปฏิบัติ

       รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

       ดำรงวัฒนธรรมไทย

  สีประจำสถาบัน

 สีขาว

 สีฟ้า

  ผ่อนผันการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2558  [2015-09-18]  [More...]
  ค่ายพัฒนาบุคลิกภาพ  [2014-11-07]  [More...]
  ค่ายภาษาเพื่ออาชีพ  [2014-11-07]  [More...]
  ค่ายอบรมผู้นำ  [2014-11-07]  [More...]
  การลงบัญชีทหารกองเกิน...การรับหมายเรียกเข้ารบราชการทหาร...ประกาศการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร  [2014-08-26]  [More...]
  กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2557  [2014-07-29]  [More...]
  พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และวันแม่แห่งชาติ  [2014-07-29]  [More...]
  กิจกรรมแห่เทียนพรรษา  [2014-06-30]  [More...]
  กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา  [2014-06-30]  [More...]
  งานซีเนียร์มีทติ้ง 2556  [2014-02-04]  [More...]
โครงการส่งเสริมวิชาการ กิจกรรม “นิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์”
โครงการส่งเสริมวิชาการ กิจกรรม บรรยายพิเศษ เรื่อง “การเดินเอกสารและระบบสารสนเทศทางการบัญชี”
โครงการทัศนศึกษาดูงานของนักศึกษาระดับ ปวช. อย่างมีคุณภาพ
โครงการอบรมผู้นำนักศึกษา กิจกรรม “ค่ายพัฒนาบุคลิกภาพ” ระดับ ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2556
โครงการโรงเรียนสีขาว กิจกรรม “สานสัมพันธ์เครือข่ายแกนนำ”
โครงการโรงเรียนสีขาว กิจกรรม “เสวนารู้เท่าทันยาเสพติด”

  สมัครงาน


  บริษัท แลมบ์ด้า ไซเอนติฟิค จํากัด  [2016-05-12 10:21:46]  [More...]
  บริษัท พรเพ็ญ แอคเคานท์ติ้ง จำกัด  [2016-04-26 13:21:53]  [More...]
  บริษัท ไทยสากล เอสเตท จำกัด  [2016-04-25 09:28:45]  [More...]
  บริษัท คอปเปอร์ไวร์ด จำกัด  [2016-04-21 15:55:46]  [More...]
  บริษัท มาสด้า ซิตี้ จำกัด  [2016-04-21 10:02:52]  [More...]
  The extreme hotel  [2016-04-21 12:08:15]  [More...]
  บริษัท มาร์เวล เทคโนโลยี จำกัด  [2016-04-21 09:59:21]  [More...]
  บริษัท ไอริส คอนซัลติ้ง จำกัด  [2016-04-21 09:56:07]  [More...]
  โรงพยาบาลสงฆ์  [2016-04-21 09:53:30]  [More...]
  บริษัท สีลมอาคารและบริการ จำกัด  [2016-04-21 09:50:41]  [More...]

  ปฏิทินเหตุการณ์