เรือสำเภา

     ด้วยเหตุที่ เรือสำเภา เป็นพาหนะที่สำคัญที่สุดในการเดินทางติดต่อค้าขายกันในสมัยโบราณ

ดังนั้นดุสิตพณิชยการในฐานะที่เป็นสถาบันที่จะอบรมบ่มนิสัยให้ลูกศิษย์จบออกไปประกอบอาชีพ

ทางการค้าขาย จึงได้เชิญรูปเรือสำเภาเป็นสัญลักษณ์ประจำสถานศึกษา

(Tel).0-2246-8342-3
(Fax).0-2246-8344
  กิจกรรมแห่เทียนพรรษา  [2014-06-30]  [More...]
  กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา  [2014-06-30]  [More...]
  งานซีเนียร์มีทติ้ง 2556  [2014-02-04]  [More...]
  งานจูเนียร์มีทติ้ง 2556  [2014-02-04]  [More...]
  งานวันปิดกิจกรรม  [2014-02-04]  [More...]
  ค่ายพัฒนาบุคลิกภาพ  [2013-12-10]  [More...]
  ค่ายภาษาเพื่ออาชีพ  [2013-11-22]  [More...]
  ค่ายอบรมผู้นำ  [2013-11-22]  [More...]
  ประกาศนักศึกษาชาย ปีการศึกษา 2556การลงบัญชีทหารกองเกิน (ผู้ที่เกิด ปี 2539)  [2013-11-22]  [More...]
  รับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2556 รุ่น 2  [2013-11-22]  [More...]
  บริษัท สำนักงานวรธรรมการบัญชี จำกัด  [2014-07-28 12:04:43]  [More...]
  บริษัท ดีไลท์ พลัส จำกัด  [2014-07-28 11:54:37]  [More...]
  I-DIRECT INSURANCE BROKER CO.,LTD.  [2014-07-22 14:40:21]  [More...]
  หอสมุดแห่งชาติ(ท่าวาสุกรี)  [2014-07-22 14:34:31]  [More...]
  บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)  [2014-07-22 14:22:18]  [More...]
  บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด  [2014-07-18 14:15:06]  [More...]
  บริษัท เอ็มโอแค็ป จำกัด  [2014-07-18 14:10:48]  [More...]
  คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  [2014-07-10 15:42:44]  [More...]
  บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  [2014-07-10 15:16:12]  [More...]
  บริษัท บี ซีรีส์ จำกัด  [2014-07-10 15:07:28]  [More...]
โครงการคนดีศรีดุสิต กิจกรรม “อบรมธรรมะ”
โครงการโรงเรียนสึขาว “กิจกรรมห้องเรียนสีขาว”
โครงการบริหารจัดการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์และงานวิจัย กิจกรรม”วิจัยชั้นเรียน”
งานตรวจสุขภาพประจำปี ครั้งที่ 4 ของนักศึกษาชั้น ปวช.ปีที่ 3 และระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556
โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
โครงการส่งเสริมวิชาการ กิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง “ศิลปะกับการจัดแสดง”

  คติพจน์สถาบัน

       ล้ำหน้าวิชาการ

       ชำนาญปฏิบัติ

       รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

       ดำรงวัฒนธรรมไทย

  สีประจำสถาบัน

 สีขาว

 สีฟ้า

  ปฏิทินเหตุการณ์