You are currently viewing กิจกรรมปลูกป่าชายเลนตามรอยพระยุคลบาทพ่อหลวงรัชกาล ที่9 ครั้งที่ 2
กิจกรรมปลูกป่าชายเลนตามรอยพระยุคลบาทพ่อหลวงรัชกาล ที่9 ครั้งที่ 2

กิจกรรมปลูกป่าชายเลนตามรอยพระยุคลบาทพ่อหลวงรัชกาล ที่9 ครั้งที่ 2

ชมรมอาสายุวกาชาด DCC จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนตามรอย
พระยุคลบาทพ่อหลวงรัชกาล ที่9 ครั้งที่ 2

ในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2363 ณ ศูนย์การเรียนรู้เชิงอนุรักษ์ป่าชายเลน ตำบลคลองตำกรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยมีนักศึกษาชมรมจิตอาสายุวกาชาด จำนวน 50 คนร่วมกับเครือข่ายนศ.กศน.ทางไกล จำนวน120 คน