You are currently viewing กิจกรรมเสริมหลักสูตร ในยุค New Normal
ป้ายกิจกรรมเสริมหลักสูตร

กิจกรรมเสริมหลักสูตร ในยุค New Normal

DCC จัด #กิจกรรมเสริมหลักสูตร ในยุค New Normal

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในยุค New Normal ให้กับนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 และ ปวช.2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา สามารถปรับตัวให้ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และทำกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ทางวิทยาลัยฯ ได้ตระหนักถึงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งยังคงมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย การสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย การรักษาระยะห่าง (Social Distancing) ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) โดยเคร่งครัด