You are currently viewing ความจุของหน่วยความจำ
ความจุของหน่วยความจำ

ความจุของหน่วยความจำ

ความจุของหน่วยความจำ

               คำว่า “ไบต์  Byte” หรือ “กิโลไบต์ Kilobyte” คงเป็นคำที่ได้ยินน้อยเมื่อเทียบกับคำว่า “เมกะไบต์ Megabyte” หรือ “กิกะไบต์ Gigabyte” และคงมีหลายท่านอาจจะไม่มั่นใจว่าคำเหล่านี้หมายถึงอะไร .. ทั้งหมดก็คือ ชื่อเรียกความจำของหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์นั่นเอง โดยเหตุที่หน่วยความจำแรม (RAM) เป็นส่วนสำคัญของคอมพิวเตอร์ เมื่อกล่าวถึงขนาดความจุของหน่วยความจำ จึงหมายความถึง ขนาดของหน่วยความจำแรม เช่น บอกว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ มีขนาดความจุของหน่วยความจำ 16 MB (เมกะไบต์  Megabyte) หมายความว่า คอมพิวเตอร์มีขนาดหน่วยความจำแรม เท่ากับ 16 MB นั่นเอง

การวัดขนาดหน่วยความจำ นิยมใช้หน่วยเป็นไบต์ (Byte) ซึ่งอาจเทียบได้เท่ากับตัวอักษร 1 ตัว โดยที่คอมพิวเตอร์ต้องใช้หน่วยความจำที่ใหญ่มาก เพื่อให้สะดวกจึงต้องคิดหน่วยที่ใหญ่ขึ้นไปอีกมาเรียก นั่นคือ หน่วย KB เท่ากับ 1024 ไบต์ (แต่อาจถือเอาคร่าวๆ ว่าเป็นพันไบต์ได้) และ MB ซึ่งเท่ากับค่าประมาณ หนึ่งล้านไบต์ ดังนี้

Data Measurement

1  Byte

1 Kilobyte (KB)

Bit

Byte

Kilobyte (KB)

Megabyte (MB)

Gigabyte (GB)

Terabyte (TB)

Petabyte (PB)

Exabyte (EB)

Size

1 ตัวอักษร

1024 ตัวอักษร

Single Binary Digit (1 or 0)

8 Bits

1,024 Bytes

1,024 Kilobytes

1,024 Megabytes

1,024 Gigabytes

1,024 Terabytes

1,024 Petabytes

สำหรับเหตุผลที่ 1 KB มีค่าเท่ากับ 1024 ไบต์ก็เนื่องจากระบบจำนวนที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ เป็นระบบเลขฐานสอง ทำให้การคำนวณค่าใช้เลข 2 เป็นฐาน แล้วยกกำลัง 10 เท่ากับ 210 เท่ากับ 1024 และเนื่องจาก 1024 มีค่าใกล้เคียงกับ 1000 จึงเป็นที่ยอมรับกันให้เรียกว่า กิโล “Kilo” เช่นกัน