You are currently viewing พิธีทำบุญตักบาตรปีใหม่ 2563
พิธีทำบุญตักบาตรปีใหม่ 2563

พิธีทำบุญตักบาตรปีใหม่ 2563

พิธีทำบุญตักบาตรปีใหม่ 2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563 ณ สนามอาคารดุสิตศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ปลูกจิตสำนึกและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยให้เป็นที่รู้จักทั่วไป พร้อมทั้งได้เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย โดยมีท่าน ดร.ประวิช รัตนเพียร และ ท่าน รศ.ดร.วิชุดา รัตนเพียร ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี