โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ด้านวิชาการ) กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ โดยฝ่ายวิชาการจัดกิจกรรม “เข้าค่ายภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” ระหว่างเดือน มิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคม 2556 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ เพื่อปลูกฝังนักศึกษาให้รักที่จะพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องและเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการสนทนาภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติได้อย่างเป็นธรรมชาติ

_MG_1415 _MG_1423 _MG_1433 _MG_1464 _MG_1467 _MG_1476

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>