คำถามที่พบบ่อย

วิทยาลัยของเราเปิดรับ ระดับชั้น ปวช. และ ปวส.

โดยสามารถเลือกเรียนเป็นภาคปกติ วันจันทร์ ถึงศุกร์ ตั้งแต่เวลา 7.50 น- 14.40น (เวลาเลิกเรียนขึ้นอยู่กับตารางเรียนในแต่ละสาขาวิชา) และ วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น – 17.00 น

มีทั้งหมด 4 สาขา

– การบัญชี

– การตลาด

– คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปวช)/ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิตอล (ปวส)

– การโรงแรม

การตรวจสอบค่าธรรมเนียมการเรียน นักศึกษา สามารถเข้าตรวจสอบยอดค่าธรรมเนียมการเรียนคงค้าง ผ่าน application mstudent-mis ซึ่งสามารถดาวน์โหลดผ่าน AppStore และ play store โดยเมื่อเข้าสู่ระบบ ให้กรอกรายละเอียด รหัสสถานศึกษา :DTC รหัสนักศึกษา : 4 หลัก การชำระค่าธรรมเนียมการเรียน นักศึกษาสามารถผ่อนชำระค่าธรรมเนียมการเรียนได้ โดยสามารถชำระผ่านทาง mobile banking ผ่าน QR code ในบัตรนักศึกษา หากไม่สามารถแสกนได้หรือนักศึกษาคนใดทำบัตรนักศึกษาหาย/ยังไม่มีบัตรนักศึกษา สามารถสร้าง QR code ได้ที่เว็บไซต์ ดังนี้ https://www.dcc.ac.th/dusitqrcode/

นักศึกษาที่มีความประสงค์กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายกองทุน โดย add line http://line.me/ti/g/3ll-vS93fJ หรือโทร 02-2468343 ต่อ 113 โดยจะมี อ.ฝ่ายกองทุนให้คำปรึกษาในเรื่องการจัดเตรียมเอกสารและการดำเนินการตามขั้นตอนของการกู้ยืมกองทุนค่ะ

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครเรียน ประกอบด้วย

– สำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา 1 ฉบับ

– สำเนาบัตรประชาชนของนักศึกษา 1 ฉบับ

– รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

– วุฒิการศึกษาฉบับจริง พร้อม สำเนา 1 ฉบับ

– สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประชาชน ของบิดา/มารดา/ผู้ปกครอง (ท่านใดท่านหนึ่งได้) จำนวน 1 ฉบับ

นักศึกษาสามารถติดต่อสมัครเรียนได้ด้วยตนเองทุกวัน ระหว่างเวลา 08.30 – 15.30 น. หรือสมัครผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่

https://forms.gle/j6CKgmWq29o2S5WB8

ทางวิทยาลัยฯ มีฝ่ายแนะแนวอาชีพโดยความร่วมมือกับ กรมการจัดหางาน และสถานประกอบการ เพื่อมีความหลากหลายให้กับนักศึกษาที่สนใจทำงาน

เพจ Facebook ของวิทยาลัยฯ : https://www.facebook.com/DusitCommercialCollege

Line official ของวิทยาลัยฯ : https://lin.ee/3gP3aBPG9

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 02-246-8342-3

หมายเลขโทรสาร : 02-246-8344