ปรัชญาของวิทยาลัยฯ

     “วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ เปิดโอกาสทางการศึกษา ให้กับนักศึกษาทุกคน  โดยไม่คำนึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมส่วนบุคคล     มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ   ความชำนาญในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะระบบสารสนเทศ  และทักษะทางภาษา เพื่อพัฒนา สู่สังคมโลก    อีกทั้งปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม  ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รักและรักษ์ความเป็นไทย”

อัตลักษณ์วิทยาลัยฯ

     ชำนาญทักษะวิชาชีพ ควบคู่คุณธรรม

เอกลักษณ์วิทยาลัยฯ

     ล้ำหน้าวิชาการ  ชำนาญปฏิบัติ  พัฒนาคนสู่สังคม

อัตลักษณ์คุณธรรมของวิทยาลัยฯ

     รับผิดชอบ  พอเพียง  จิตอาสา

วิสัยทัศน์

     วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอาชีวศึกษา ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา เป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ ครูมีความรู้ความสามารถเป็นครูมืออาชีพก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและสังคม พัฒนางานสร้างสรรค์