ตราสัญลักษณ์วิทยาลัย

ตรงนี้ใช้ใส่ตราสัญลักษณ์วิทยาลัยฯ โดยจะมีปุ่มให้นักศึกษาโหลด