ภาพถวายพระพรพระพันปีหลวง

วันแม่แห่งชาติ

12 สิงหาคม 2564