วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ,dcc,ดุสิต

Home>>ข่าวประกาศ

กิจกรรม ?ค่ายปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่? ระดับ ปวส.ปี 1 ประจำปีการศึกษา 2560

04 กรกฎาคม 2560

กิจกรรม ?ค่ายปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่? ระดับ ปวส.ปี 1 ประจำปีการศึกษา 2560

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ จัดกิจกรรม ?ค่ายปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่?ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 นำนักศึกษา ผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษา ระหว่างวันที่ 1 ? 2 กรกฏาคม 2560 ณ ค่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (Rbac) เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบโครงสร้างการบริหารงาน แนวทางปฏิบัติและนโยบายด้านต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ เพื่ออบรมให้นักศึกษาเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา อีกทั้งยังสามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

 

< ย้อนกลับ

ถัดไป >