ดุสิตพณิชยการ

เลือกเรียนพาณิชย์ เลือกดุสิตพณิชยการ

เพราะที่ดุสิตพณิชยการ เราจริง
จังกระทั่งเรื่องเล่น ๆ

หลักสูตร ปวช.

ปวช. เปิดสอน 4 สาขา ดังนี้
เทคโนโลยีดิจิทัล การตลาด การบัญชี และ การโรงแรม

หลักสูตร ปวส.

ปวส. เปิดสอน 4 สาขา ดังนี้
เทคโนโลยีดิจิทัล การตลาด การบัญชี และ การโรงแรม

ค่าธรรมเนียม

รายละเอียดค่าเล่าเรียนในระดับและสาขาต่าง ๆ ชองวิทยาลัยฯ สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาต่าง ๆ มากมาย ที่วิทยาลัยฯ มีให้อย่ารีรอจนถึงวินาทีสุดท้าย ดูรายละเอียดคลิกเลย

“ทำไมต้องเลือก ดุสิตพณิชยการ”

ที่ดุสิต เรามุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ในทุกมิติ ทั้งด้านวิชาการ กิจกรรม รวมไปถึงทักษะอื่น ๆ ที่ใช้ในการทำงานในอนาคต
เรามุ่งเน้นสร้างนักศึกษาที่ทำงานได้ ทำงานเป็น คิดเป็น ดังจะให้ได้จากรางวัลต่าง ๆ ที่ได้รับมากอย่างมากมาย
Tanayong kongyai

ดุสิตพณิชยการ

วิสัยทัศน์

     วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการเป็นสถานศึกษาชั้นนำของประเทศที่มุ่งผลิตบุคลากรที่มีความรู้ คู่คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ

พันธกิจ

  1. ผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพ 
  2. ผลิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมวิชาชีพในแก่สังคมและตลาดแรงงาน 
  3. ส่งเสริมการวิจัย สร้างสื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สู่เวทีระดับชาติ 
  4. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสู่ความเป็นเลิศ 
  5. พัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบสารสนเทศ เปิดโอกาสให้บุคลากรและชุมชนมีส่วนร่วม

HIGHLIGHT

กำหนดการสำหรับนักศึก
DCC จัด #กิจกรรมเสริ
พิธีวางพวงมาลาถวายสั
ชมรมอาสายุวกาชาด DCC
กิจกรรมระลึกถึงพระคุ
พิธีทำบุญตักบาตรปีให

บรรยากาศภายใน

วิทยาลัยฯ ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ท่ามกลางสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ทั้งในและนอกวิทยาลัย อาทิเช่น ห้องเรียนมัลติมีเดียทุกห้อง Wifi ห้องสมุด ห้องประชุม และภายนอกเช่นห้องสมุดกรุงเทพ สวนสาธารณะ ห้างร้านต่าง ๆ  รพ.

NEWS UPDATE

กำหนดการรับเงินอุดหนุน
กำหนดการสำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2564ภาคเช้า เปิดภาคเรียน 14 มิถุนายน 2564ภาคสมทบเปิดภาคเรียน 20 มิถุนายน 2564ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการสำหรับตารา อ่านต่อ

DUSIT ACTIVITY

No post found

ติดต่อเราได้ที่