ประวัติวิทยาลัย

     วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ  ถือกำเนิดในปีพุทธศักราช  2505   โดยการก่อตั้งของ อ.ประชุม    รัตนเพียร  ตั้งอยู่เลขที่  438/17  ซอย  5  ถนนราชวิถี  แขวงถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร   เดิมเป็นอาคารเรือนไม้  2  ชั้น   แต่ด้วยจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  ในปีพุทธศักราช  2510  ท่านผู้ก่อตั้งจึงได้ลงทุนจัดซื้อที่ดินเพิ่มขึ้นอีก  2 ½ ไร่   ติดกับที่ดินแปลงเดิม รวมที่ดินจำนวน  5  ไร่   2  งาน  4  ตารางวา  และได้รื้ออาคารไม้หลังเก่า  สร้างอาคารคอนกรีต  4  ชั้น  และ  5  ชั้น  จำนวน  1  หลัง  ทำให้ดุสิตพณิชยการ มีห้องเรียน และห้องประกอบครบถ้วน  จำนวนทั้งสิ้น  157  ห้องเรียน  เดิมชื่อ  โรงเรียนดุสิตพณิชยการ ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อเป็น  “วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ  ในปี พ.ศ. 2554  ตามใบอนุญาตเลขที่  กอ.807/2554   ลงวันที่   26  กันยายน   2554

การจัดการศึกษา

          วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ  เดิมเปิดสอนในหลักสูตรสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาการบัญชี  การขาย  การตลาด  และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

          ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 วิทยาลัยฯ ได้เปลี่ยนแปลงหลักสูตรมาใช้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ พัฒนาโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปัจจุบันวิทยาลัย ฯ เปิดสอน ใน 4 หลักสูตร 2 ระดับ  8 สาขาวิชา ได้แก่

        1. ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  พุทธศักราช  2556   ของกระทรวงศึกษาธิการ พัฒนาโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ประเภทพาณิชยกรรม   สาขาวิชาการบัญชี  สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และประเภทอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสาขาวิชาการโรงแรม

        2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  พุทธศักราช 2557  ของกระทรวงศึกษาธิการ  พัฒนาโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประเภทวิชาการบริหารธุรกิจ  (รับผู้จบ ปวช. และ ม.6) สาขาวิชา/สาขางานการบัญชี สาขาวิชา/สาขางานการตลาด สาขา/สาขางานวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และประเภทอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  สาขาวิชาการโรงแรม  สาขางานการบริการอาหารและเครื่องดื่ม

       3. ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ พัฒนาโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประเภทพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และประเภทอุตสาหกรรมท่องเที่ยว/สาขาวิชาการโรงแรม

         4. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ พัฒนาโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (รับผู้จบ ปวช.  และ ม.6  หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ)  ประเภทวิชาการบริหารธุรกิจ   สาขาวิชา/สาขางานการบัญชี สาขาวิชา/สาขางานการตลาด สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล/สาขางานธุรกิจดิจิทัล และประเภทอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  สาขาวิชาการโรงแรม / สาขางานการบริการอาหารและเครื่องดื่ม