หลักสูตร ปวช.

สาขาการบัญชี จัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านบัญชีในปัจจุบัน เน้นการจัดการเรียนการสอน ทั้งวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่สอดคล้องกับมาตรฐานรายงานทางการเงิน และการจัดทำบัญชีให้สอดคล้องกับกฎหมายภาษีอากร อีกทั้งมีการนำโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีมาประยุกต์ใช้ในการจัดทำบัญชี ส่งเสริมให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถในการวิเคราะห์และแปลความหมายของข้อมูลทางบัญชีและการเงินเพื่อช่วยให้ข้อมูลในการพิจารณาทางเลือกในการตัดสินใจให้แก่ผู้บริหารได้อย่างถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์

  • จุดเด่น

วิทยาลัยฯ มีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการจัดการเรียนการสอน ประกอบกับมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อความต้องการของสถานประกอบการ นอกจากนี้ ยังมีการจัดนักศึกษาเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพทางด้านบัญชี ได้รับรางวัลเหรียญรวมสูงติดต่อกันมากกว่า 10 ปี การันตีด้วยความต้องการของสถานประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาของทางวิทยาลัยฯ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

  • อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

นักบัญชี

พนักงานธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆ

นักวิเคราะห์ด้านการเงิน หลักทรัพย์ และการลงทุน

ผู้สอบบัญชีภาษีอากร

ผู้ตรวจสอบภายใน

นักออกแบบและพัฒนาระบบบัญชี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ข้าราชการทั้งภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

อาจารย์ผู้สอนวิชาการบัญชีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ที่ปรึกษาด้านการบัญชีและภาษีอากร

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มุ่งเน้นให้ผู้สำเร็จการศึกษา ก้าวล้ำสู่โลกเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน สามารถเขียนเว็บ เขียนโปรแกรมและสร้างสรรค์งานกราฟิกส์ ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปและภาษาคอมพิวเตอร์ได้ เป็นนักบริหารด้านคอมพิวเตอร์ เสริมศักยภาพระดับสูงด้วยการมีความคิดสร้างสรรค์ในด้านการบริหารธุรกิจและด้านคอมพิวเตอร์ เรียนรู้จนเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เทคโนโลยีสารสนเทศ และการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 

จุดเด่น

วิทยาลัยฯ มีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการจัดการเรียนการสอน ประกอบกับมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อความต้องการของสถานประกอบการ นอกจากนี้ มีการจัดส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทางด้านคอมพิวเตอร์และการสร้างสรรค์นวัตกรรม ได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับภาค ระดับประเทศติดต่อกันมากกว่าระยะเวลา 10 ปี การันตีด้วยความต้องการของสถานประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาของทางวิทยาลัยฯ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

 

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

เจ้าหน้าที่ฝ่าย End Use ในส่วนงานที่มีระบบซอฟต์แวร์สินเชื่อเบื้องต้น

เจ้าหน้าที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานธุรกิจ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนด้านซอฟต์แวร์ (Support)

เจ้าหน้าที่ฝ่าย E – Learning

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารสำนักงาน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายระบบงานสำนักงาน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

 เลขานุการ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีคอมพิวเตอร์หรือระบบบริหารงานบุคคล

นักออกแบบ application มือถือ

สาขาการตลาด มุ่งเน้นให้ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาด ตามกระบวนการทางการตลาด ตั้งแต่ กระบวนการวิเคราะห์ตลาด จนกระทั่งการปฏิบัติกรรมทางการตลาด อีกทั้งมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติจริง ในการจัดแสดงสินค้า การจัดทำโฆษณา การนำเสนอขายสินค้าทั้งรูปแบบหน้าร้านและผ่านระบบ E-commerce สร้างประสบการณ์ตรงและรายได้ในระหว่างศึกษา โดยเน้นให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงภายใต้สภาพแวดล้อมทางการแข่งขันของธุรกิจในปัจจุบัน

 

จุดเด่น

วิทยาลัยฯ มีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการจัดการเรียนการสอน ประกอบกับมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อความต้องการของสถานประกอบการ นอกจากนี้ มีการจัดส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทางด้านการตลาดและการสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป ได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับภาค ระดับประเทศติดต่อกันมากกว่าระยะเวลา 10 ปี การันตีด้วยความต้องการของสถานประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาของทางวิทยาลัยฯ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

 

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

นักวิเคราะห์การตลาด

เจ้าหน้าที่การตลาดอินเทอร์เน็ต

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

ตัวแทนขาย

เจ้าหน้าที่วิจัยการตลาด

เจ้าของธุรกิจ

สาขาการโรงแรม มุ่งเน้นให้ผู้สำเร็จการศึกษา เป็นนักบริการที่มีคุณภาพ เรียนรู้กระบวนการทำงานในโรงแรม ครบถ้วนทุกส่วนงาน ประกอบด้วย งานส่วนหน้า งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม งานแม่บ้าน และงานครัว โดยเน้นการฝึกปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการการโรงแรมที่ครบครัน ประกอบกับการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการจริง อีกทั้งมุ่งเน้นให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในทุกส่วนงานของโรงแรมได้อย่างดี

จุดเด่น

วิทยาลัยฯ มีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการจัดการเรียนการสอน ประกอบกับมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อความต้องการของสถานประกอบการ นอกจากนี้ ยังมาการทำความร่วมมือกับสถานประกอบการจริงในการรับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงาน และทางวิทยาลัยฯ ยังมีสถานประกอบการโรงแรมขนาดใหญ่ เป็นของวิทยาลัยฯ เอง เพื่อให้นักศึกษาได้เรีนยรู้จากสถานที่จริงและประสบการณ์จริง

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

ผู้จัดการโรงแรม

ผู้จัดการสำนักงานส่วนหน้า (Front Office Manager)

ผู้จัดการห้องอาหาร (Restaurant Manager)

พนักงานต้อนรับ (Receptionist)

พนักงานสำรองห้องพัก (Reservation Officer)

เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก (Concierge)